Regulamin


W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia wygodnego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Gość dokonując rezerwacji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 1
Apartamenty wynajmowane są na doby.

§ 2
Doba pobytu trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

§ 3
Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00.

§ 4
Bez zgody obsługi na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.

§ 5
W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę 30% zadatku wartości pobytu na nasze konto oraz potwierdzenie o dokonanej zapłacie. Z chwilą zapłaty następuje rezerwacja pobytu, brak wpłaty rozumiemy jako rezygnację. Po otrzymaniu wpłaty prześlemy informację o potwierdzeniu rezerwacji. Wpłacony zadatek (30% wartości pobytu) jest bezzwrotny i przepada, jeżeli goście nie stawią się w umówionym przy rezerwacji terminie. Wpłacony zadatek nie przepada pod warunkiem rezerwacji pobytu w innym uzgodnionym wolnym terminie (ważność 1 rok) i zgłoszenia tego najpóźniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, zadatek nie podlega zwrotowi. Zakładamy możliwość zwrotu zadatku w przypadku, jeżeli uda nam się znaleźć zastępstwo na anulowaną rezerwację, liczoną procentowo od ilości dni, które uda nam się ponownie obsadzić. Jeżeli nie, to niestety zadatek przepada na poczet naszej straty.

§ 6
Gość dokonując rezerwacji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 7
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.

§ 8
Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu przyjazdu za określoną ilość noclegów. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za niewykorzystaną dobę/y hotelową/e. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie..

§ 9
Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

§ 10
Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela informacji odnoście obiektu, a także udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentów. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.

§ 11
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

§ 12
Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości, sprzątania lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.

§ 13
Psy są mile widziane. Jednorazowa opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 100 zł. Obecność zwierząt w obiekcie oraz na terenie przyległym możliwa tylko pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za zwierzęta przez ich opiekunów – prosimy nie puszczać zwierząt wolno, obowiązkiem właścicieli jest dbanie o porządek po swoich pupilach. Na terenie obiektu psy muszą być trzymane na smyczy.

§ 14
Wymiana ręczników w apartamentach podczas pobytu gości odbywa się co trzy dni.

§ 15
Przedmioty pozostawione przez gościa w obiekcie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres.
W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

§ 16
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentów łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§ 17
Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty.

§ 18
Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych takich jak np. hol, sala jadalniana, wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 19
Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentów należących do nich rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, talerze itp.).

§ 20
Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

§ 21
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania, goście zobowiązani są się do zapłaty kary w wysokości 1000zł.

§ 22
Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu Villa Greifenberg zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.

§ 23
W przypadku naruszenia Regulaminu obiektu goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić budynek w trybie natychmiastowym. Dotyczy to
w szczególności przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym gościom. Wcześniejszy wyjazd gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.

§ 24

Możliwość wykupienia śniadania. Serwowane w jadalni w godzinach od 9:00 – 10:00 lub do uzgodnienia.

§ 25
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking należący do Villi Greifenberg jest bezpłatny i nie strzeżony.

§ 26
Na terenie Villi Greifenberg całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
Za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie oraz na terenie Villi Greifenberg odpowiadają rodzice oraz opiekunowie dzieci.